הפעלה נסתרת של סקריפט כמנהל.


 • מנהלים

  הפעלה נסתרת של סקריפט כמנהל 👇
  HiddenMP.bat

  @echo off
  cd /d "%~dp0" & (if exist "%temp%\hidden.vbs" del "%temp%\hidden.vbs") & if "%hidden%"=="" ((set "hidden=1" & reg.exe query "HKU\S-1-5-19" 1>nul 2>nul && (cmd /u /c echo CreateObject^("Shell.Application"^).ShellExecute "cmd.exe", "/k cd ""%~sdp0"" && ""%~s0""", "", "", 0 > "%temp%\hidden.vbs") || (cmd /u /c echo CreateObject^("Shell.Application"^).ShellExecute "cmd.exe", "/k cd ""%~sdp0"" && ""%~s0""", "", "runas", 0 > "%temp%\hidden.vbs")) & start wscript.exe "%temp%\hidden.vbs" & exit)
  set hidden=
  ::rest of your code
  

  הפעלה כפויה ונסתרת של סקריפט כמנהל 👇
  HiddenelevateMP.bat

  @echo off
  :getadmin
  for /f "tokens=* delims=" %%C in ('tasklist ^| find /c "cmd.exe"') do (set /a cmd=%%C-1)
  cd /d "%~dp0" & (if exist "%temp%\hidden.vbs" del "%temp%\hidden.vbs") & if "%hidden%"=="" (cmd /u /c echo CreateObject^("Shell.Application"^).ShellExecute "cmd.exe", "/k cd ""%~sdp0"" && ""%~s0""", "", "", 0 > "%temp%\hidden.vbs" & set "hidden=1" & "%temp%\hidden.vbs" & exit) else (reg.exe query "HKU\S-1-5-19" 1>nul 2>nul || (cmd /u /c echo CreateObject^("Shell.Application"^).ShellExecute "cmd.exe", "/k cd ""%~sdp0"" && ""%~s0""", "", "runas", 0 > "%temp%\hidden.vbs" & start /w wscript.exe "%temp%\hidden.vbs" && tasklist| find /c "cmd.exe" | find "%cmd%" >NUL && (goto :getadmin) || (exit)))
  set hidden=
  set cmd=
  ::rest of your code
  

  קרדיט MP

  בקודים האלו עשיתי שימוש בפונקציה מעניינת שנתקלתי בה
  אם ה-bat כתב משתנה, ואותו bat הפעיל קובץ vbs שהפעיל קובץ bat, המשתנה קיים גם בתהליך הcmd החדש שנוצר. (בתנאי שזה אותו משתמש, אם הסקריפט הפעיל סקריפט כמנהל והוא עצמו לא מנהל, לצורך העניין זה נחשב כמשתמש אחר)


התחבר כדי לפרסם תגובה