משהו יודע איך מוסיפים תתי תתי תפריטים (מהקובץ menu_defs_.xml) לקובץ menusettings.xml



 • למשל אני רוצה לערוך את תת תת תפריט קישוריות שבהגדרות (מה יופיע בתוכו) השורות הם

  ConnectivityMenu 
  VoIPMenu
  BluetoothMenu
  GPRSMenu
  DataAmountCounters
  DataConnectionCounters
  GPSMenu
  USBMenu
  

  1: שם תת תת התפריט=קישוריות
  והאחרים זה מה שבתוכו (וא"כ אני יכול להסתיר אותם)
  השאלה היא באיזה צורה אני מכניס את זה לקובץ תפריטים?



 • @aaaa

  מהקובץ menu_defs_.xml

  איפה הקובץ הנ"ל נמצא?


 • מדריכים

  @נ-נח הוא לא נמצא.



 • @Men770 מה פירוש הוא לא נמצא?
  @נ-נח אם אין לך אותו אז הנה הוא menu_defs_.rar



 • @aaaa כוונת @Men770 לכאורה שזה לא קובץ שעומד בפלאפון אלא קובץ שבו כתוב מה ניתן לכתוב בקובץ התפריט בפאלפון



 • @aaaa באיזה תיקיה הוא אמור להיות, בmenus?



 • @נ-נח הוא לא אמור להיות כקובץ נפרד, אלא כאפשרוית הוספה לmenusettings.xml


 • מדריכים

  @aaaa שהוא נמצא רק אצל נוקיה.
  אתה לא הבאת את menu_defs.xml, אתה הבאת רשימה שאסף מישהו לפני 7 שנים, של כל האפשרויות שהוא מצא.
  זה לא הקובץ עצמו.
  לא בטוח שכל מה שכתוב ברשימה הזו מתאים בכלל לC2 ו208.

  וההוכחה הכי טובה:
  כתוב MenuUCS:Kictionary במקום MenuUCSK:Dictionary
  במקור זה פורסם בפורום ישן כלשהו, שבו :D הופך לסמיילי..



 • @Men770 הוא קיים איפושהו חוץ מנוקיה?


 • מדריכים

  @aaaa לא.



 • @Men770 תודה



 • היה את זה כאן.
  מקור
  קרדיט @אלישי
  למה לא פועל???



 • @נ-נח אמר במשהו יודע איך מוסיפים תתי תתי תפריטים (מהקובץ menu_defs_.xml) לקובץ menusettings.xml:

  menu_defs_.xml

  MenuView
  MainMenuViewSingle
  MainMenuViewList
  MainMenuViewLabelGrid
  MainMenuViewCustom

  MenuUCSK
  MenuUCSK:GotoMenuLevel
  MenuUCSK:AllPhotos
  MenuUCSK:AIActiv
  MenuUCSK:Empty
  MenuUCSK:Names
  MenuUCSK:ActNormal
  MenuUCSK:ActMode2
  MenuUCSK:ActMode3
  MenuUCSK:Gallery
  MenuUCSK:VoiceMsgs
  MenuUCSK:BookMarksSM
  MenuUCSK:MidletsSM
  MenuUCSK:Radio
  MenuUCSK:AlarmClock שעון מעורר
  MenuUCSK:bt_quick_menu
  MenuUCSK:Calendar
  MenuUCSK:Camera
  MenuUCSK:CommonInbox
  MenuUCSK:JavaEmail
  MenuUCSK:Stopwatch
  MenuUCSK:CountdownTimer
  MenuUCSK:ToDo
  MenuUCSK:CreateToDo
  MenuUCSK:MissedCalls
  MenuUCSK:ReceivedCalls
  MenuUCSK:ActMode4
  MenuUCSK:ActMode5
  MenuUCSK:ActMode6
  MenuUCSK:CallLog
  MenuUCSK:Wallpaper
  MenuUCSK:WriteMessage
  MenuUCSK:SimAtk
  MenuUCSK:ProfileSelection
  MenuUCSK:VoiceMemo
  MenuUCSK:UCSKHome
  MenuUCSK:UCSKLastUrl
  MenuUCSK:UCSKToServices
  MenuUCS:Kictionary
  MenuUCSK:ALS
  MenuUCSK:Notepad
  MenuUCSK:MPlayer
  MenuUCSK:VolControl
  MenuUCSK:SetTime
  MenuUCSK:RecentCtcs
  MenuUCSK:ChannelList
  MenuUCSK:Applications
  MenuUCSK:JavaCalc
  MenuUCSK:CallDivert
  MenuUCSK:FlightMode
  MenuUCSK:MobileData
  MenuUCSK:LockKeypad
  MenuUCSK:ActiveIdle
  MenuUCSK:JavaInstantMessaging
  MenuUCSK:AddNewContact
  MenuUCSK:BTTempVisibility
  MenuUCSK:AutomaticKeyguard
  MenuUCSK:SyncAndBackup
  MenuUCSK:OHSExtra
  MenuUCSK:EntryBrowser
  MenuUCSK:NokiaLink
  MenuUCSK:OviLink
  MenuUCSK:SyncOvi
  MenuUCSK:VoipMenu
  MenuUCSK:CallTypeSett
  MenuUCSK:LifeToolsLink
  MenuUCSK:SocialAccounts
  MenuUCSK:YouTube
  MenuUCSK:Conversations

  <mainmenu> תפריט ראשי
  <menuitem name="OrganizerMenu" /> ארגונית
  <menuitem name="MainPB" /> אנשי קשר
  <menuitem name="BrowserMenu" mode="disabled" /> אינטרנט
  <menuitem name="MessagesMenu" /> הודעות
  <menuitem name="ContentBaseMenu" /> גלריה
  <menuitem nlink="2" />
  <menuitem name="MediaMenu" /> מדיה
  <menuitem name="ApplicationsMenu" /> יישומים
  <menuitem name="SettingsMenu" /> הגדרות
  <menuitem name="CallListsMenu" /> יומן שיחות
  <menuitem name="AMSMsgMenu" mode="disabled" />
  <menuitem name="MyFiles" mode="disabled" />
  <menuitem name="StoresMenu" mode="disabled" /> גלריה??
  <menuitem name="OperatorMenu" />
  <menuitem name="JavaIMMenu" mode="disabled" />
  <menuitem name="CmccServiceMenu" />
  <menuitem name="CmccCustomerServiceMenu" />
  <menuitem name="MusicChannelMenu" />
  <menuitem name="CmccMonternetMenu" />
  <menuitem name="SIMATKMenu" /> תפריט סים
  <menuitem name="FieldTestMenu" />
  <menuitem name="PosixStarterMenu" />

  Suite
  MessagesSuite
  ContactsSuite
  InternetSuite
  PhotosSuite
  MainMenuEmailMenu
  CalendarMainItem
  MusicSuite
  OviStoreMain
  YouTubeMain
  GamesSuite
  LifeToolsMenu
  MoreAppsMain
  MFEMain
  FacebookMain
  TwitterMain
  WhatsAppMain
  NokiaNearbyMain
  OperatorMenu
  StoresMenu
  CounterMenu
  ChatMenu
  SettingsSuite
  ApplicationsSuite
  MyFiles
  SIMATKMenu
  CameraMain
  RadioMain
  VideosMain

  MessagesSuite
  CreateMessageMenu
  Inbox
  Conversation
  SentItems
  Drafts
  MessageNMSEmailMenu
  MessagesSuiteMore
  OtherMessagesMenu
  MessagesArchive
  MessageSettingsMenu
  VoiceMailboxMenu
  NewVoiceMailboxMenu
  CellBroadcast

  ServiceCommandEditor
  CommonSettingsMenu
  TextMessageSettingsMenu
  MMSMessageSettingsMenu
  ServiceMsgSettingsMenu

  CellBroadcast
  CellBroadcast_Read
  CellBroadcast_CellBroadcast2
  CellBroadcast_Topics
  CellBroadcast_Language
  CellBroadcast_SIMTopics

  ContactsSuite
  ListNamesPB
  AddNewContact
  ContactsSuiteLogs
  OviContactsMidlet
  OviSyncPB
  SlowSyncPB
  ContactsSuiteMore

  ContactsSuiteMore
  CLIGroupsPB
  MemoOptViewSpeedDialsPB
  MemoryOptionsPB
  ServiceNumbersPB
  OwnNumbersPB
  MemEraseAllPB
  MoveContacts
  CopyContacts
  CombinedCallLog
  MissedCalls
  ReceivedCalls
  RecallLast
  RecentMessage
  MenuEraseCalls
  VoIPCallTimers
  MemoryInUsePB
  MemoryScrollSelectPB
  FirstnameLastnameSubmenuitem
  FontSizePB
  MemoryStatusPB

  InternetSuite
  Browser_Ovi
  BrowserHome
  Browser
  Browser_Operator_Link1
  Browser_Operator_Link2
  Browser_Operator_Link3
  BrowserBookmarks
  BrowserGoto
  BrowserLastUrl
  BrowserDownloadLinks
  BrowserClearCache
  BrowserSettings

  CounterMenu
  CallTimers
  DataAmountCounters
  DataAlert
  GPRSMobileDataMenuInCounter
  MessageCounters

  GPRSMobileDataOnMenu
  GPRSMobileDataOffMenu
  GPRSMobileDataOffWhenRoamMenu
  EBuddyIM
  WhatsApp
  Chat

  SettingsSuite
  ProfilesMenu
  ThemesMenu
  ToneSettings
  DisplaySettings
  TimeSettingsMenu
  MyShortcutsMenu
  SyncAndBackupMenu
  ConnectivityMenu
  CallOptions
  PhoneSettings
  AccessorySettings
  ConfigurationContextSettings
  SecuritySettings
  NoaMenu
  RestoreFactorySettings

  ProfilesMenu
  Mode1Top
  Mode2Top
  Mode3Top
  Mode4Top
  Mode5Top
  Mode6Top
  Mode7Top

  PowerKeyMenu
  TimedProfileAmPm

  ToneSettings
  CallAlert
  RingTone
  RingVolumeMain
  VibraAlert
  SMSTone
  KeyTone
  WarningTone
  VIPGroup
  Mode2Rename

  DisplaySettings
  wallpaper_menu
  standby_settings
  CIF_OHS_Display_Settings
  IdleFontColor
  BacklightSettingsUi
  PrivacySettings
  MenuView
  CommonFontSizeSetting
  OperatorLogoMenu
  MCNMenu

  TimeSettingsMenu
  RealtimeClock
  RealtimeDate
  NetworkTimeDateUpdate

  MyShortcutsMenu
  LSKFunctionSetting
  RSKFunctionSetting
  StarKeySetting
  ScrollkeySettings
  ActiveIdleActivation

  ATT_SynchronizationMenu
  MyNokiaStartMenu
  DatatransferMenu

  SyncAndBackupMenu
  TMO_SynchronizationMenu
  SwitchStart
  BackupStart
  RestoreStart

  ConnectivityMenu
  VoIPMenu
  BluetoothMenu
  GPRSMenu
  DataAmountCounters
  DataConnectionCounters
  GPSMenu
  USBMenu

  CallOptions
  CallTypeOptions
  InternetCall
  CallDivert
  AnyKeyAnswering
  CallRepeat
  CallAnsweredIndicator
  FakeCall
  OneKeyCalling
  CallWaiting
  CallDuration
  CallTermNoteSelect
  Clir
  VoIPClir

  ALSLineSelectionMenu

  PhoneSettings
  LanguageSelect
  MemoryInfoItem
  AutomaticSettings
  SecurityKeyguardSettings
  FlightModeQuery
  PhoneUpdatesMenu
  FModeSettMenu
  SystemSelect
  HelpTextsMenu
  WakeUpToneMenu
  ShutdownToneMenu

  AccessorySettings
  AccSetHeadsetSettings
  AccSetHeadphoneSettings
  AccSetCarkitSettings
  AccSetMusicStandSettings
  AccSetChargerSettings

  PinCodeControlItem
  BarringCallBarring
  FixedDialling
  ChangePasswordsMenu
  ChangePinStatusItem
  ChildrenOnlineSafetyMenu
  CertManagerAuthMenu
  CertManagerUserMenu
  WimManagerMenu
  MyAppsSubMenu
  GamesSubMenu
  AlarmClock
  JavaCalculator
  GalleryItem
  VoiceMemoMenu
  TodoListMainItem
  NotepadMainItem
  CountdownTimerItem
  StopWatch
  DictionaryMenu
  GalleryOpenGallery
  GalleryDownloads
  GalleryMemoryStatus
  MyFilesContentBase
  MyFilesApplications
  MyFilesMedia
  MyFilesOrganizer
  MyPhotos
  MyMusicVideosItem
  GalleryItem
  CameraMenu
  CameraVideoMenu
  FMRadioMainItem
  VoiceMemoMenu
  AlarmClock
  CalendarMainItem
  TodoListMainItem
  NotepadMainItem
  TMO_SynchronizationMenu
  JavaCalculator
  CountdownTimerItem
  StopWatch
  DictionaryMenu



 • @מנחמן מה יש בזה?



 • @aaaa כמדומני שזה הקובץ שדיברו עליו לעיל



 • @מנחמן
  @Men770 אמר במשהו יודע איך מוסיפים תתי תתי תפריטים (מהקובץ menu_defs_.xml) לקובץ menusettings.xml:

  @aaaa שהוא נמצא רק אצל נוקיה.
  אתה לא הבאת את menu_defs.xml, אתה הבאת רשימה שאסף מישהו לפני 7 שנים, של כל האפשרויות שהוא מצא.
  זה לא הקובץ עצמו.
  לא בטוח שכל מה שכתוב ברשימה הזו מתאים בכלל לC2 ו208.

  וההוכחה הכי טובה:
  כתוב MenuUCS:Kictionary במקום MenuUCSK:Dictionary
  במקור זה פורסם בפורום ישן כלשהו, שבו :D הופך לסמיילי..

  מה שהבאת זה אותו אחד שאני הבאתי



 • @aaaa דיברת אלי?





 • @מאומן-נחמן יש הרבה שורות שכתובות פעמיים נגיד JavaCalculator וAlarmClock




התחבר כדי לפרסם תגובה